Region Jämtland Härjedalen

Gestaltad livsmiljö till frukost

Är du nyfiken på hur arbetet med gestaltad livsmiljö kan gå till i praktiken? Möt tjänstemän, arkitekter, konstnärer, politiker och forskare och få en unik inblick i deras metoder och arbetssätt.
Alla webbinarier äger rum torsdagar mellan klockan 08.30-09.30 och du ansluter med en Teams-länk (se nedan), ingen anmälan behövs.

15 februari | Hej Främling!

Samira Musa, verksamhetsutvecklare på Hej Främling! och Jon Söder, samordnare civilsamhälle på Östersunds kommun, berättar om sitt samarbete för att utveckla området Torvalla i Östersund. Arbetet bygger väl beprövade metoder, bland annat från Design Thinking, och är en del av kommunens strategi för utveckling av Torvalla. Arbetet har bland annat lyfts som gott exempel i ArkDes uppföljning av politiken för gestaltad livsmiljö.


14 mars | Lekkontoret

Barnkulturdesigner och Lekkontorets grundare, Catherine Paterson, berättar om studions arbetsprocesser och metoder med utgångspunkt i några av Lekkontorets senaste arbeten i Halland. Lekkontoret är en designstudio som arbetar med att öka barns inflytande i staden genom deltagande designprocesser. Studion består av både barn och vuxna designers som samarbetar kring designuppdrag i offentliga utrymmen och via kulturinstitutioner. Lek används som ett verktyg för offentlig dialog och design. Lek främjar kommunikation mellan olika åldersgrupper och kan leda till nya ingångar för diskussioner om våra gemensamma utrymmen.


25 april | Samiskt arkitekturbibliotek

Arkitekt Joar Nango berättar om sitt arbete med Girjegumpi, ett nomadiskt bibliotek med böcker och objekt relaterade till arkitektur som skapas av urfolk.
Girjegumpi är ett mobilt, kollektivt bibliotek som ständigt utvecklats och utvidgats på sin resa till nya platser, såval i Sapmi som i övriga Norden. Som ett levande designprojekt lyfter det vikten av urfolkens kunskaper i dagens samtal om arkitektur: Att arbeta kollaborativt, byggnadstekniker, användningen av naturresurser i ett snabbt föränderligt klimat, nyttjandet av lokala material i processen och ett respektfullt närmande till landskapet och naturen.


16 maj | Förorenade platser som kulturarv

Utifrån två konstnärliga projekt - ”Kulturarvet Sågverkstomten” (Rydöbruk, Halland) av Eric Andersson och ”Naturkulturreservatet Marhult” (Uppvidinge, Småland) av Timo Menke - samtalar vi med konstnärerna om förorenade platser som kulturarv.
Över hela Sverige finns det tusentals förorenade platser, så som f.d. industritomter eller avfallsdeponier, där marken förorenats antingen olagligt eller som del av en tillverkning som i sin tid sågs som modern. Tillträdet är ofta förbjudet i väntan på en sanering som aldrig tycks ske, och platsernas framtid förblir ovis. De här platserna är onekligen är en del i ett nationellt kulturarv, men de finns inte med på några kartor över destinationsmål. Hur har platserna hanterats och hur ser vi på dem idag? Vilken roll har dem i våra gemensamma livsmiljöer? Hur återaktiveras platserna och hur kan ett annat framtida arbete med dem se ut?

Delta på Gestaltad livsmiljö till frukost via Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTE0MjYzNGItYjRiOS00OGQ1LWFmY2UtZTNlYTQ0MzUwN2Vl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22786b2a6c-d27b-4d7f-9c59-cc04a85d1652%22%2c%22Oid%22%3a%223335e9f0-f56e-49ca-9059-a199d1770af7%22%7d Länk till annan webbplats.

Ladda ner programmet för Gestaltad livsmiljö till frukost för våren 2024 som pdf. Pdf, 2.5 MB.

Gestaltad livsmiljö till frukost arrangeras av regionerna Blekinge, Halland, Jämtland Härjedalen, Västmanland och Uppsala.